merkurtransit

Verlauf vom Merkurtransit im November 1999